STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Żyjących z Wirusem HIV, Chorych na AIDS i Ich Bliskich "Jeden Świat"

                                             Rozdział I

                                         Przepisy ogólne

                                                                             § 1

Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Żyjących z Wirusem HIV, Chorych Na AIDS i Ich Bliskich "Jeden Świat" zwanym dalej Stowarzyszeniem, które jest dobrowolnym stowarzyszeniem społecznym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. O Pomocy Społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593)
 
                                                                              § 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

                                                                               § 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zgodnie z ustawami o stowarzyszeniach i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną - w tym prawo do prowadzenia działalności gospodarczej dla zapewnienia środków finansowych na działalność statutową.
                                                                                § 4

Zarząd może powoływać jednostki terenowe - oddziały, mogące posiadać osobowość prawną.

                                                                                § 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i godła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

                                                                                § 6

Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia w szczególności działalności statutowej i organizacyjnej.

                                                                                § 7                     

 Stowarzyszenie uzyskuje środki na prowadzenie działalności w  szczególności ze składek członkowskich, z dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, spadków, zapisów, oraz dotacji celowych uregulowanych odrębnymi przepisami .

                                                                               § 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

                                                                               § 9

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu, w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

                                                          Home                                                            

                                           Rozdział II

                           Cele i środki Stowarzyszenia  

                                                                           § 10

1. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS, oraz ich rodzinom i najbliższym.
2. Do celów szczegółowych należą:
a) inicjatywy usprawniające opiekę medyczną nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,
b) działania zmierzające do akceptacji społecznej i samoakceptacji chorych na AIDS i żyjących z HIV,
c) niesienie pomocy socjalnej i psychicznej osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS,
d) kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia pandemią HIV,
e) prowadzenie badań naukowych,
f) profilaktyka i edukacja w zakresie wiedzy o HIV i AIDS, z uwzględnieniem społecznych kosztów zakażenia.

                                                                          § 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Dotarcie do osób z HIV/AIDS i ich bliskich, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i socjalnych.
2. Opieka nad chorymi na AIDS w szpitalach i domach.
3. Poradnictwo przedtestowe i potestowe.
4. Organizowanie grup terapeutycznych dla żyjących z HIV.
5. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych dla żyjących z HIV.
6. Prowadzenie telefonu zaufania oraz innych form poradnictwa i wsparcia z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej.
7. Profilaktyka i edukacja poprzez organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, seminariów i sympozjów w zakresie tematyki HIV/AIDS, HCV,  uzależnień, zdrowia prokreacyjnego.
8.  Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji na temat HIV/AIDS.
9. Realizację projektów badawczych i przeprowadzanie badań.
10. Prowadzenie stałych placówek do realizacji zadań statutowych.
11. Tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
12. Wszechstronną pomoc i współpracę z jednostkami Służby Zdrowia.

                                                          Home                                                            

                                         Rozdział III

                    Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                           § 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

                                                                            § 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które pragną czynnie realizować cele Stowarzyszenia.   
                                                                            § 14

Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba czynnie uzależniona od środków psychoaktywnych za wyjątkiem uczestników terapii substytucyjnych.

                                                                            § 15

Członków zwyczajnych po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o wstąpieniu.

                                                                             § 16

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Udziału w zebraniach, konferencjach, projektach, badaniach i szkoleniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Stowarzyszenie.

                                                                             § 17

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
2. Stosowania się do Statutu, uchwał ,regulaminów i zarządzeń Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

                                                                              § 18

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i deklarująca w niej swój udział, przez udzielanie poparcia finansowego.
2. Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swoich pełnomocników.
4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

                                                                             § 19

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia przez Walne Zebranie w razie zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 1 rok . W wyjątkowych wypadkach możliwe jest przedłużenie tego okresu do 2 lat lub zwolnienie z obowiązku świadczenia za dany rok.
3. W przypadku śmierci członka.

                                                                             § 20

Członkostwo członka wspierającego - osoby prawnej ustaje w następujących przypadkach:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności lub z powodu utraty osobowości prawnej.
 

                                                                              § 21

1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia Zarząd Główny może nadać godność członka honorowego zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązków opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo członka honorowego ustaje w następujących przypadkach:
? nie przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał Władz Stowarzyszenia i regulaminów, oraz działania na niekorzyść Stowarzyszenia,
? skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
? śmierci członka honorowego.

                                                                             § 22

Od uchwały Zarządu Oddziału o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego. W przypadku gdy uchwałę o wykluczeniu podjął Zarząd Główny, odwołanie przysługuje do Walnego Zjazdu Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania uchwały.

                                                           Home                                                           

                                          Rozdział IV

                                Władze Stowarzyszenia                                                                             § 23

1. Władzami Stowarzyszenia są:
? Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ?
Zarząd Główny ?
Główna Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
3. W przypadku ustąpienia członków Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2 osób. Reszta członków zostanie wybrana w normalnym trybie przez Walne Zebranie.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 50% plus l członek.
5. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
6. Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania oddanych za uchwałą lub przeciw uchwale w obecności 50 % plus 1 członek.
                                                                            § 24

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na rok i jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny: ?
z własnej inicjatywy ?
z własnej inicjatywy na wniosek jednego członka Zarządu, gdy Stowarzyszenie nie posiada z przyczyn obiektywnych Zarządu zdolnego do działań, w szczególności w wypadku śmierci członków Zarządu
? na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
? na żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

                                                                           § 25

O terminie, miejscu i porządku każdego Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd Główny co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem.

                                                                            § 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia.
2. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego.
5. Zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych.
6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
7. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
8. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10. Zawieszanie w czynnościach lub odwołanie ze składu Stowarzyszenia tych jego członków, których działalność jest sprzeczna z prawem, celami Stowarzyszenia, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zebrania.
11. Koordynowanie działalności jednostek terenowych wspólnie z Zarządami Oddziałów.
12. Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów w razie sprzeczności ich działania z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, oraz uchwałami władz nadrzędnych.

                                                                            § 27

1. Zarząd Główny może powołać zespoły problemowe z ustaleniem zakresu ich działania.
2. Zarząd Główny określa uchwałą regulamin działania zespołów problemowych.
 

                                                                            § 28

Zarząd Główny Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie według następującego klucza:
- 1 Przewodniczący
- 1 vice Przewodniczący
- 1 Sekretarz
- 1 Skarbnik
- 1 członek Zarządu

                                                                            § 29

 Członek Zarządu Głównego traci swój mandat w przypadku: ?
ustania członkostwa ?
zrzeczenie się funkcji ?
odwołania z funkcji przez Zarząd Główny z powodu udokumentowanego uchylania się od pracy.

                                                                            § 30

Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
5. Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
6. Zatrudnianie pracowników etatowych.
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
8. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu Głównego tych członków, którzy uchylają się od pracy na rzecz Stowarzyszenia.
9. Oficjalne reprezentowanie Stowarzyszenia.
10. Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.
11. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych.
12. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

                                                                         § 31

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy, którzy posiadają głos rozstrzygający.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Przewodniczącego, Sekretarza lub 2 członków Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.

                                                                         § 32

Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania.

                                                                         § 33

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.

                                                                          § 34

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działania Zarządu Głównego pod względem prawidłowości i zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
3. Przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
5. Główna Komisja Rewizyjna zobligowana jest do, kontroli przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

                                                           Home                                                           

                                         Rozdział V

 Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze


                                                                         § 35

Zgodnie z § 29 pkt. 12 Statutu, Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 osób będących członkami Stowarzyszenia może powołać Oddział Stowarzyszenia określając jego siedzibę i teren działania.

                                                                         § 36

Władzami Oddziału są: ?
Walne Zebranie Członków Oddziału ?
Zarząd Oddziału ?
Komisja Rewizyjna Oddziału
 
 
                                                                         § 37

Czas kadencji Władz Oddziałów, sposób podejmowania uchwał oraz sposób kooptacji członków jest taki sam jak innych Władz Stowarzyszenia, zgodnie § 23 Statutu.

                                                                          § 38

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz na rok i jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału:
? z własnej inicjatywy
? na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
? na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
? na żądanie 1/5 ogółu członków Oddziału
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

                                                                          § 39

O terminie, miejscu i porządku każdego Walnego Zebrania Oddziału zawiadamia członków Zarząd Oddziału co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem.

                                                                          § 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należą:
1. Ustalanie programu działania Oddziału.
2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
4. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych.
6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
7. Zawieszanie w czynnościach lub odwołanie ze składu Oddziału tych jego członków, których działalność jest sprzeczna z prawem, celami Stowarzyszenia, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zebrania.

                                                                           § 41

1. Zarząd Oddziału może powołać zespoły problemowe z ustaleniem zakresu ich działania.
2. Zarząd Oddziału określa uchwałą regulamin działania zespołów problemowych.

                                                                            § 42

Zarząd Oddziału jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału według następującego klucza: ?
1 Przewodniczący ?
1 vice Przewodniczący ?
1 Sekretarz ?
1 Skarbnik ?
1 członek Zarządu

                                                                             § 43

Członek Zarządu Oddziału traci swój mandat w przypadku:
1. Ustania członkostwa.
2. Zrzeczenie się funkcji.
3. Odwołania z funkcji przez Zarząd Oddziału z powodu uchylania się od pracy.

                                                                              § 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
1. Ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Oddziału.
2. Zatwierdzanie budżetu Oddziału.
3. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
4. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
5. Zarządzanie majątkiem Oddziału.
6. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu Oddziału tych członków, którzy uchylają się od pracy na rzecz Stowarzyszenia.
7. Oficjalne reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia.

                                                                         § 45

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy, którzy posiadają głos rozstrzygający.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Przewodniczącego, Sekretarza lub 2 członków Zarządu Oddziału nie rzadziej niż raz na kwartał.

                                                                          § 46

Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zarządu Oddziału może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania Oddziału.
 
                                                                           § 47

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.
2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.

                                                                          § 48

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrola działania Zarządu Oddziału pod względem prawidłowości i zgodności z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału zobligowana jest do, kontroli przynajmniej raz w roku działalności Oddziału Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

                                                                         § 49

Komisja Rewizyjna Oddziału podlega Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

                                                         Home                                                             

                                          Rozdział VI

                              Majątek Stowarzyszenia


                                                                            § 50

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

                                                                             § 51

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Dotacje i darowizny.
3. Dochody z działalności statutowej.

                                                                             § 52

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia wymagają do swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
2. Do ważności dokumentów dotyczących spraw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis upoważnionego członka Zarządu Głównego oraz księgowego.

                                              Home